Automobili Zvam

Jarminska 12, 10040 Zagreb, Grad Zagreb, Hrvatska
zvam@zg.t-com.hr
Telefon: 01/291-4140
Mobitel: 098/325-955